Nerija Putinaitė

VU TSPMI docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Baigusi Vilniaus universitetą, mokėsi Eichstätto universitete Vokietijoje. VU TSPMI dirba nuo 2013-ųjų metų.

Vykdė mokslinius tyrimus bei stažavosi Marburgo Phillips universitete,  Greifswaldo Ernst-Moritz-Arndt universitete, Tübingeno universitete Vokietijoje,  Poitiers universitete Prancūzijoje. Dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (dab. Lietuvos kultūros tyrimų institutas), dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

2004-2008 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja studijų ir mokslo klausimais Kultūros, mokslo ir ugdymo grupėje, 2008-2012 m. dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos viceministre, atsakinga už studijas ir mokslą.

Moksliniai interesai:

Dėstomi kursai:

  • Antano Maceinos socialinė ir politinė filosofija
  • Švietimo ir mokslo politika
  • Lietuvos ir Europos tapatybės klausimai
  • Sovietinės tapatybės sąvokų istorija

Papildoma informacija:

El. p.: nerija.putinaite@tspmi.vu.lt

Publikacijos

Knygos

-Trys lietuviškosios europos: Tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje, Vilnius: LKMA, Naujasis židinys-Aidai, 2014
-Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, Vilnius: Aidai, 2007.
-Paskutinioji proto revoliucija: Kanto praktinės filosofijos studija, Vilnius: Aidai, 2004.
-Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a., Vilnius: Aidai, 2004.

Sudarytos knygos

-Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos, sud. ir moksl. red. N. Putinaitė, Vilnius: Aidai, 2003.
-(Po)etikos: kaip galima šiuolaikinė etika,sud. N. Putinaitė ir A. Žukauskaitė, Vilnius: Aidai, 2002.
-Tradicija ir pokyčiai: filosofinė ir sociologinė perspektyva, sud. N. Putinaitė, Vilnius: Aidai, 1999, 223 p.

Straipsniai

-„Ko reikia reformai?: Mokslo ir studijų pertvarkos Lietuvoje atvejis“, in: Reforma Lietuvoje: įžvalgos apie mokslo ir studijų pertvarką, Vilnius: Alma Littera, 2014, p. 13-105.
-“Überbleibsel der Sowjetzeit in Selbstverständnis des Heutigen Litauen”, in: Jahrestagung 2010, Litauisches Kulturinstitut, Lampertheim 2011, S.45-60.
-„Vinco Kudirkos kaip lietuvių nacionalinio herojaus bruožai“, in: „Tegul meilė Lietuvos…“. Vincui Kudirkai – 150, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 55-66.
-„The Good vs. „The Own“: Moral Identity of the (Post-)Soviet Lithuania“, in: Studies in East European Thought, 2008, Nr. 60, p. 261-278.
-„Deleuze’o praktiškumo mutacijos“, in: Baltos lankos, 21/22, 2006, p. 165-184.
-„Kovos bičiulis už Europą ar prisimintas giminaitis? Kas yra lenkas lietuviui“, in: Naujasis židinys – Aidai, 2006, Nr. 12 (192), p. 522-529.
-„Kantas ir Donelaitis apie lietuvio charakterį“, žr: Naujasis židinys –Aidai, 2005 m, Nr. 1/2, p. 34-40.
-„Jono Pauliaus II žinia“, žr.: Naujasis židinys – Aidai, 2005, Nr. 5, p. 161-164.
-„Neue Philosophie in Litauen: Jenseits der Tradition“, in: Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und osteuropäischen Forums für Philosophie, Greifswald, Hrsg. C. Häntsch. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2004, S. 325-333.
-„(Ne)lietuvis Kantas“, in: Naujasis židinys, 2003, Nr. 7-8, p. 389-396.
-„Vertybių kryžkelės: demokratija ir krikščioniškoji dvasia“, in: Krikščionybė ir demokratija, Vilnius: Aidai/DPI, 2003, p. 47-73.
-„Immanuelis Kantas: ką tiki grynasis protas“, in: Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos, sud. ir moksl. red. N. Putinaitė, Vilnius: Aidai, 2003, p. 250-284.
-„Philosophy in Contemporary Lithuania“, in: Lithuanian Papers, University of Tasmania, Australia, 2002, Vol. 16, p. 47-50.
-„Etika po Kanto: kaip galima šiuolaikinė etika?“, in: (Po)etikos: kaip galima šiuolaikinė etika, sud. N. Putinaitė ir A. Žukauskaitė, Vilnius: Aidai, 2002, p. 23-31.
-„'Fides et ratio': tiesos įprasminimas“, in: Naujasis židinys, 2001, Nr. 5, 255-259.
-„Pareiga, patologija ir intersubjektyvumo galimybė I. Kanto filosofijoje“, in: Problemos, 2001, Nr. 60, p. 104-111.
-„Mirties bausmė: tarp teisės bausti ir egzistencinio rūpesčio“, in: Naujasis židinys, 2000, Nr. 9/10, p. 461-467.
-„Kantas - dialogo filosofas?“, in: Baltos lankos, 1999, Nr. 11, p. 122-138.
-„Dieviškasis teisingumas: žmogui ir valstybei“, in: Problemos, 1999, Nr. 56, p. 85-98.
-„Kanto politinės filosofijos aktualumas“, in: Tradicija ir pokyčiai: filosofinė ir sociologinė perspektyva, sud. N. Putinaitė, Vilnius: Aidai, 1999, p. 71-80.
-„Teisingumas Kanto praktinės filosofijos teleologijoje“, in: Problemos, 1998, Nr. 53, p. 103-120.
-„Dorybės ir laimės ryšys Kanto „Praktinio proto kritikoje““, in: Problemos, 1998, Nr. 52, p, 128-145.

Knygų recenzijos ir kitos publikacijos

-„Kas sukėlė Sąjūdį?“, in: Knygų aidai, 2012, Nr. 3, p. 14-20 (recenzija knygai Sąjūdžio ištakų beieškant: Nepaklusniųjų tinklaveikos galia, moksl. red. J. Kavaliauskaitė, A. Ramonaitė, Vilnius: Baltos lankos, 2011).
-„Postmoderniau už patį postmodernizmą“, in: Knygų aidai, 2006, Nr. 2, p. 18-21 (recenzija knygai Horkheimer, M.; Adorno, Th. W., Apšvietos dialektika: Filosofiniai fragmentai, Vilnius: Margi raštai/ALK, 2006.
-„Tūnančios galios, neatrasta Lietuva“, in: Knygų aidai, 2007, Nr. 4, p. 5-11 (recenzija knygoms Ramonaitė, A., ir kt., Tarp rytų ir vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos, Vilnius: Versus aureus, PVI, 2007; Žiliukaitė, R., ir kt., Neatrasta galia: Lietuvospilietinės visuomenės žemėlapis, Vilnius: Versus aureus/ PVI, 2006; Mačiulytė, J., Ragauskas, P., Lietuvos savivalda: Savarankiškos visuomenės link?, Vilnius: Versus aureus, PVI, 2007).
-„Būti savimi ar būti europiečiu?“/ “Eigene oder europaeische Existenz?”, in: Nidos sąsiuviniai/ Niddener Hefte, 2005, Nr. 1, p. 55-71.
-„Lietuviškasis Martynas Liuteris“, in: Knygų aidai, 2005, Nr. 3, p. 10-15.
-„Kant und Donelaitis über den litauischen Charakter”, 2005, žr.: http://www.staff.uni-marburg.de/~stark/vilnius/TO_Kant.htm.
-„Savas svetimas Maimono pasaulis“, žr.: Knygų aidai, 2005, Nr. 1, p. 11-17, (recenzija knygai Maimonas, S., Gyvenimo istorija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004).
-„Praktiškumo poreikiai ir teisės paradoksai“, in: Knygų aidai, 2004, Nr. 2/3, p. 23-27 (recenzija knygoms Kelsen, H., Grynoji teisės teorija, Vilnius: Eugrimas, 2002; Posner, R. A., Jurisprudencijos problemos, Vilnius: Eugrimas, 2004; Dworkin, R., Rimtas požiūris į teises, Vilsnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla/ALK, 2004).
-„Ar Europa sužlugdys „Vakarus“?“, in: Knygų aidai, 2004, Nr. 5, p. 16-18. (recenzija knygai Kagan R., Apie rojų ir galią: Amerika ir Europa naujojoje pasaulio tvarkoje, Vilnius: Eugrimas/ALK, 2004.
-„Kuo minta mintis“, in: Naujasis židinys-Knygų aidai, Nr. 6, 2003, p. 12-16 (recenzija knygai Sverdiolas, A., Būti ir klausti, Vilnius: Strofa, 2002; Sverdiolas, A., Aiškinimo ratas, Vilnius: Strofa, 2003).
-„Medicina abipus etikos“, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 5, p. 28-30 (recenzija knygai H.A.M.J. ten Have, R.H.J. ter Meulen, E. van Leeuwen, Medicinos etika, Vilnius: Charibdė, 2003).
-„Kodėl Lingis nemyli Apolono“ , in: Naujasis židinys - Knygų aidai, 2002, Nr. 2, p. 6-9 (recenzija knygai Lingis, A., Pavojingos emocijos, Vilnius: poligrafija ir informatika, 2002).
-„Senoji Europa ar naujoji Amerika: lietuviškoji filosofija vokiškai“, in: Naujasis židinys - Knygų aidai, 2002, Nr. 1, p. 6-8 (recenzija knygai Šliogeris, A., Post scriptum: Aus einem philosophischen Tagebuch, Oberhausen: Athena, 2001).
-„Lietuviškas pasaulinio mokslo atšvaitas“, in: Knygų aidai, 2001, Nr. 1, p. 15-17 (recenzija knygai Norkus, Z., Max Weber und Rational Choice, Marburg: Metropolis Verlag, 2001).
-„Moralinis nereliginio proto tikėjimas“, in: Knygų aidai, 2000, Nr. 2, p. 41-46.
-„Kanto raštų leidimas: prarastosios tikrovės beieškant“, in: Knygų aidai, 1999, Nr. 2, p. 24-26 (recenzija knygai.
-„Jouko Talonen, Church under the Pressure of Stalinism”, in: Naujasis Židinys - Aidai, 1999, 1/2, p. 73-75 (recenzija knygai Jouko Talonen, Church under the Pressure of Stalinism, Yväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 1997).
-„Tolerancijos teorija prieš ideologizuotą praktiką“, in: Naujasis židinys - Knygų aidai, 1999, Nr. 2, p. 24-26 (recenzija knygai Plečkaitis, R., Tolerancija, Vilnius: Pradai, 1998).
-„Nauji Lietuvos scholastinės filosofijos tyrimai“, in: Problemos, 1998, Nr. 54, 127-128.

Išversta knyga

-J. Grondin, Filosofinės hermeneutikos įvadas, iš vok. kalbos vertė Nerija Putinaitė, Vilnius: Aidai, 2003.

Kita

-Bendradarbiavimas rengiant Immanuelio Kanto bibliografiją: Kant-Bibliographie, 1896-1944, begr. v. Rudolf Malter, hrsg. v. Margit Ruffig unter Mitarb. v. Paul Natterer, Frankfurt a. Main: Vittorio Klostermann, 2007.