Vytautas Radžvilas

Prof. habil. dr. Vytautas Radžvilas - filosofas, politologas, vertėjas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narys. Vienas Lietuvos Liberalų partijos steigėjų. Humanitarinių mokslų daktaras (1987 m. apsigynė disertaciją tema „Prancūzų personalizmo istorijos filosofija"; vadovas Bronislovas Genzelis). Buvo Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys, Demokratinės politikos instituto Prezidentas, Žmogaus Teisių Stebėjimo Instituto valdybos narys. Šiuo metu - Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarybos narys, Piliečių judėjimo „Kitas pasirinkimas" Tarybos narys.

Dėstomi kursai:

  • Klasikinės politinės teorijos
  • Filosofijos įvadas
  • Globalizacija ir demokratija
  • Europos idėja: tapatumas ir reprezentacijos
  • Europos idėja: tapatumas ir reprezentacijos (LP)
  • Klasikinės politinės teorijos (2012)
  • Filosofijos įvadas (2012)

Papildoma informacija:

El. paštas: vytautas.radzvilas [eta] tspmi.vu.lt


Publikacijos:

Knygos:

-Vytautas Radžvilas, Moderniosios socialinės teorijos apmatai: įvadinių paskaitų kursas TSPMI bakalaurams. Vilnius; Vilniaus universiteto leidykla, 2001;
-Vytautas Radžvilas, Tradicijos likimas: konservatyviosios minties matmenys. Vilnius: Aidai, 2001.

Straipsniai:

-Vytautas Radžvilas, "Istorijos dehumanizavimas ir istorijos etika: mokslinis istorijos tyrinėjimas ir žmogiškojo istorijos matmens paieškos"//Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010;
-Vytautas Radžvilas, "Europos integracijos tyrimai: teorinės paradigmos paieškos"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2008, nr. 3;
-Vytautas Radžvilas, "Visata - dievus kurianti mašina? (H. Bergsono "Atviros visuomenės" vizijos kontūrai)"//Gyvybinis polėkis : Bergsono filosofijos interpretacijos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Versus aureus, 2008;
-Vytautas Radžvilas, "Europos Sąjungos santykių su Rytų Europos šalimis klausimu"//Politologija. 2008, nr. 1 (49);
-Vytautas Radžvilas, "Kelios pastabos apie Europos studijas"//Politologija. 2007, nr. 4 (48);
-Vytautas Radžvilas, "Nietzsche's metafizikos trajektorijos: kelias antifilosofijos link?"// Gyvenimo apologija: Nietsche'ės teorinės interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Versus Aureus, 2007:
-Vytautas Radžvilas, "Lietuvos demokratija : žvilgsnis per globalizacijos prizmę"//Lietuva globalėjančiame pasaulyje. Vilnius: LOGOS, 2006;
-Vytautas Radžvilas, "Demoniškumo ir dieviškumo sampyna Kierkegaard'o tikėjimo sampratoje" // Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofijos interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: Versus Aureus, 2006;
-Vytautas Radžvilas, "Prancūzų personalizmas apie krikščionybės ir istorijos santykį"//Logos. 2005, nr. 41.;
-Vytautas Radžvilas, "Liberal democracy, globalization and the prospects of democracy in Lithuania"//Lithuanian political science yearbook 2005;
-Vytautas Radžvilas, "Istorijos samprata prancūzų personalizmo filosofijoje"//Logos : Religijos, filosofijos ir meno žurnalas. 2004, nr. 35.;
-Vytautas Radžvilas, "Litwa na skrzyžowaniu drog/Lithuania at the Crossroads"// Lithuania 1 (45), Warszava, 2004, p. 14-19 - lenkiškai, p. 130-135 - angliškai;
-Vytautas Radžvilas, "Tradicinių vertybių vieta postmoderniojoje visuomenėje" // Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis XIV, 2004;
-Vytautas Radžvilas, "Krikščionybės atnaujinimo problema prancūzų personalizmo filosofijoje"// Logos, 2004, nr. 38;
-Vytautas Radžvilas, "Istorijos samprata prancūzų personalizmo istorijos filosofijoje" (II dalis)//Logos, 2004, nr. 36;
-Vytautas Radžvilas, "Istorijos samprata prancūzų personalizmo filosofijoje (I dalis)//Logos, 2003, nr. 35;
-Vytautas Radžvilas, "Prancūzų personalizmo sąjūdis: istorinės ir intelektualinės ištakos//Logos, 2003, nr. 34;
-Vytautas Radžvilas, "Lietuva ES: patikima partnerė ar Rytų politikos Trojos arklys?"//Politikos matmenys II. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2003;
-Vytautas Radžvilas (pranešimas), "Lietuvos politinė padėtis ir politinės raidos perspektyvos po prezidento rinkimų"//XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : tezių rinkinys, Čikaga, 2003, gegužės 21-25. Vilnius, 2003;
-Vytautas Radžvilas (bendraautorius), Lithuania's security and foreign policy strategy. Washington, 2002;
-Vytautas Radžvilas, "The concept of Wider Europe: problems and prospects"//Lithuanian foreign policy review. 2002, no. 2(10);
-Vytautas Radžvilas, "Security through the European Union"//Lithuania's Security and Foreign Policy Strategy. Washington, Centre for Strategic and International Studies, 2002;
-Vytautas Radžvilas, "Dešiniosios politinės partijos Lietuvoje: kai kurie genezės ir formavimosi ypatumai"//Lietuvos politinė dešinė (posovietinio reiškinio bruožai). Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2002;
-Vytautas Radžvilas, "Lietuvos politinė dešinė: raidos problemos ir perspektyvos"//Lietuvos politinė dešinė. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2002:
-Vytautas Radžvilas, "Europos Sąjungos plėtra, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Lietuva"//Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva. Vilnius; Eugrimas, 2001;
-Vytautas Radžvilas, "Konservatizmas šiandien: ideologija ar imagologija?"//Tradicijos likimas. Laučius Vladimiras (sud.). Vilnius: Aidai, 2001;
-Vytautas Radžvilas, "Europos Sąjungos plėtra, JAV ir Lietuva"//Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva. Vilnius: Eugrimas, 2000;
-Vytautas Radžvilas, "Lietuva pokomunistinės transformacijos labirintuose: tyrimų paradigmos kontūrai"//Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990/1998. Vilnius: Garnelis, 2000;
-Vytautas Radžvilas, "Th. Hobbeso Leviatano įžvalgos"//Th. Hobbes. Leviatanas. Vilnius: Pradai, 2000:
-Vytautas Radžvilas, "Elito sąmonės situacija šiuolaikiniame vienmačiame sociume"//Filosofija. Sociologija, 1995, Nr. 2;
-Vytautas Radžvilas, "Enttaeuschte Hoffnungen. Die Bedeutung der Perestroika fuer Zukunft des Balticums"//Urdze Andrejs (Hg.) Das Ende des Sowjetkolonialismus. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag:
-Vytautas Radžvilas, "XIX a. lietuvių tautinio atgimimo klausimu"//Lietuvių atgimimo istorijos studijos. Nr. 1. Red. kol. E. Aleksandravičius ir kt. - Vilnius: Sietynas, 1990.

Straipsnių rinkiniai:

-Vytautas Radžvilas, "Istorijos dehumanizavimas ir istorijos etika: mokslinis istorijos tyrinėjimas ir žmogiškojo istorijos matmens paieškos"//Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.

Pranešimai:

-Vytautas Radžvilas, "Lietuvos politinė padėtis ir politinės raidos perspektyvos po prezidento rinkimų"//XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : tezių rinkinys, Čikaga, 2003, gegužės 21-25. Vilnius, 2003.