Žilvinas Martinaitis

2004 m. Žilvinas baigė bakalauro studijas Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 2005 m. Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje  Žilvinas Martinaitis įgijo Europos politinės ekonomijos magistro laipsnį. Apsigynė daktaro laipsnį Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Disertacijos tema: „Gebėjimų formavimo politinė ekonomija: skirtumų Rytų ir Vakarų Europos šalyse aiškinimas“. Žilvinas TSPMI dėsto nuo 2006 m.

Dėstomi kursai:

  • Politikos analizė
  • Lošimų teorijos
  • Lošimų teorijos (VPA)
  • Magistrinis kolokviumas (VPA), II
  • Priežastinių ryšių analizė: kiekybiniai metodai
  • Švietimo ir mokslo politika
  • Magistrinis koliokviumas

Papildoma informacija:

El. paštas: z.martinaitis@gmail.com

Publikacijos

Knygos:

-Vitalis Nakrošis and Žilvinas Martinaitis (eds). The organisation, autonomy, control and performance of the Lithuanian agencies and other public sector organisations. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 
-Martinaitis, Žilvinas, Problemos apibrėžimas politikos analizėje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Straipsniai:

-Žilvinas Martinaitis, „Employers’ investment in skills: test of skills portability argument“, Social Sciences, No. 2 (84), 2014;
-Martinaitis, Žilvinas, “Kai reformos susitinka institucijas: aukštųjų mokyklų valdymo ir finansavimo reformų atvejis” kn. P. Subačius (red.) Reforma Lietuvoje: Įžvalgos apie mokslo ir studijų pertvarką, Vilnius: Alma Littera, 2014;
-Martinaitis Žilvinas, "Measuring skills in Europe“, European Journal of Training and Development, Vol. 38 (3), pp. 198 – 210.
-Martinaitis Žilvinas., “Forecasting Skills Demand and Labour Market Dynamics in the Baltic States”, Building on Skills Forecasts – Comparing Methods and Applications. Conference proceedings, Thessaloniki: Cedefop, 2012, pp. 101 – 116.
-Martinaitis, Žilvinas, Ivanasukaite Jurgita, “Makroekonominiai migracijos veiksniai” eds. Barcevičius E., Žvalionytė D., Užburtas ratas: Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Leidykla Vaga: Vilnius, 2012;
-Nakrošis, Vitalis, Žilvinas Martinaitis, „Sunrise and Sunset of Lithuanian Agencies“, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue, November, 2011.
-Martinaitis, Žilvinas, „Explaining electoral reforms in Lithuania“, Journal of Baltic Studies, Vol. 43 (No. 3), 2012, 389-400.;
-Nakrošis, Vitalis, Žilvinas Martinaitis, „Lithuania“, kn. G. Bouchaert, P. Laegreid, S. van Tiel and K. Verhoest (sud.), A global compendium of government agencies, Palgrave MacMillan, 2011.
-Martinaitis, Žilvinas, Vitalis Nakrošis, “Explaining Innovations in the Lithuanian Public Sector: New Public Management, Administrative Culture and Structural Capacities.”  The Lithuanian Political Science Yearbook 2009. Institute of International Relations and Political Science, 2010.
-Nakrošis, Vitalis, Martinaitis, Žilvinas, "COST veikla „Dabartinių viešojo sektoriaus organizavimo tendencijų lyginamieji tyrimai“: tyrimai ir tinklaveika ES viešojo administravimo kompetencijos tinkle", Politologija. 2009, nr. 1.
-Nakrošis, Vitalis, Martinaitis, Žilvinas, "The Lithuanian public sector organisations: the EU-driven expansion within the domestic arrangements of autonomy and control", Viešoji politika ir administravimas, 2009, no. 29;
-Nakrošis, Vitalis, Martinaitis, Žilvinas, "Explaining innovations in the Lithuanian public sector: new public management, administrative culture and structural capacities", Lithuanian political science yearbook 2008.
-Clark, Terry, Martinaitis, Žilvinas, Dilba, Ramūnas, "Electoral Mandate and Party Cohesion: Does It Matter in Lithuania?", Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol.24, No. 3, September, 2008;
-Martinaitis Žilvinas, "Flexicurity: Will the European Medicine Cure Lithuanian Labour Market?", Lithuanian Political Science Yearbook. 2008;
-Martinaitis Žilvinas, "Europietiški vaistai Lietuvos darbo rinkai: neskanūs ar netinkami?", ed. Vitalis Nakrošis, Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008;
-Martinaitis Žilvinas, "Magistrų paklausos darbo rinkoje prognozės, remiantis šalies ūkio sektorių analize", ed. Boguslavas Gruževskis et. al., Sėkmingos karjeros darbo rinkoje veiksniai. Vilnius, 2007;
-Martinaitis Žilvinas, Dovilė Žvalionytė, "Emigracija iš Lietuvos: ką žinome, ko nežinome ir ką turėtume žinoti?", Politologija. 2007, nr. 3;
-Martinaitis Žilvinas, "Zygmunto Baumano globalizacijos samprata", Politologija. 2004, no. 1 (33);
-Martinaitis Žilvinas, "Globalizacijos apibrėžimo problema: universalumo laiptų metodas", Seminarai, 2002 : straipsnių rinkinys. Vilnius: Strofa, 2003.