Publikacijos

Filtrai Išvalyti filtrus

Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija

2015
Kategorijos: Monografija

Ši knyga - tai ambicingas bandymas parodyti, kad lietuvių politinis mąstymas yra intriguojantis ir kol kas menkai pažintas studijų laukas. Atsispiriant nuo klausimo, kodėl apie politiką lietuviai galvoja taip, kaip galvoja, prisiliečiama prie modernių lietuvių politinių idėjų ir sąvokų ištakų, parodomos jų intelektualinės prielaidos, raidos trajektorijos ir įtampos. Pasakojimo vektorius brėžiamas nuo Daukanto, kuris bene pirmasis bandė kryptingai kurti lietuviškas politines sąvokas ir taip mokyti lietuvius mąstyti politiškai, iki Sąjūdžio laikotarpio, ant kurio politinės žinijos pamatų kuriama šiuolaikinė Lietuva. 

Pagrindinis monografijos leitmotyvas - tezė, kad klaidinga kalbėti tik apie vienaplanę (tautišką ar antitautišką, kairę ar dešinę, katalikišką ar pasaulietišką) įtampą lietuvių politiniame mąstyme. Jis daugiabriaunis ir įvairiopas, jame atsispindi bandymai ne tik kitaip apibūdinti Lietuvos dabartį ir ateitį, bet ir iš esmės skirtingi supratimai apie žmogų bei jo santykį su aplinka - tauta, visuomene, valdžia, politinėmis institucijomis. Ši analizė nesiūlo geriausių Lietuvai raidos kelių ar teisingiausios mąstymo perspektyvos, bet kviečia kritiškai pažvelgti į turimas politines nuostatas ir tapti sąmoningesniu politinės tikrovės kūrėju. 

Nematoma sovietmečio visuomenė

2015
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Ainė Ramonaitė

Sėkmingai išmėginusi tinklaveikos prieigą, tiriant Lietuvos nepriklausomybės atgavimą knygoje Sąjūdžio ištakų beieškant (2011), Ainės Ramonaitės ir Jūratės Kavaliauskaitės suburta tarpdisciplininė istorikų, politologų ir sociologų komanda žengia gilyn į sovietmetį. Ten aptinkama „nematoma visuomenė“: tai, kas buvo giliai paslėpta nuo režimo akių ar subtiliai užsimaskavę, nepastebėta ar nenorėta pastebėti - pogrindžio spaudos tinklai, oficialių organizacijų priedangoje slypėjęs neformalus etnokultūrinis judėjimas, Vilniaus senamiesčio „Bermudų trikampio“ jaunimo gyvenimas, privačiuose inteligentijos ratuose gimusios iniciatyvos. Ankstesniuose tyrimuose tokios „nematomos visuomenės“ apraiškos arba laikomos vienokia ar kitokia visuomenės pasipriešinimo režimui forma, arba traktuojamos kaip savita sistemos mutacija, ne susilpninusi, o kaip tik sustiprinusi ją. Šioje knygoje keliama tezė meta iššūkį ir vienai, ir kitai stovyklai. „Nesovietinės visuomenės“ apraiškos gretinamos su neformaliąja, viešai nedemonstruojama sovietinės visuomenės gyvenimo puse - blato ir nomenklatūros tinklais, atskleidžiant skirtingą sisteminių ir nesisteminių socialinių tinklų prigimtį ir sandarą. Pasitelkdami sakytinės istorijos ir archyvinę medžiagą, tinklų analizės įrankius ir apklausų duomenis, tyrėjai atskleidžia iki šiol nepažintą nematomos sovietmečio visuomenės paveikslą.  

Kada reformos virsta pokyčiais? Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus veiklos 2008 - 2012 m. laikotarpiu

2015
Kategorijos: Monografija

Šioje knygoje analizuojamas penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai vadovavo Ministras Pirmininkas A. Kubilius, specifinių veiklos prioritetų įgyvendinimas 2008 -2012 metų laikotarpiu. Joje aprašomas daugiabučių namų atnaujinimo programos vykdymas, valstybės tarnybos reforma, pensijų reforma, asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymas, aukštojo mokslo reforma ir pasiruošimas statyti Visagino atominę elektrinę, taip pat paaiškinama, kokie veiksniai nulėmė šių prioritetų įgyvendinimo sėkmę ar nesėkmę. 

Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? 

2015
Kategorijos: Monografija

Knygoje žinomi ekspertai analizuoja pokyčius Lietuvoje per pirmus dešimt narystės Europos Sąjungoje metų ir ES poveikį jiems. Nors daugelis tikėjosi transformacijos, struktūrinių pokyčių Lietuvoje per dešimtmetį nebuvo daug. Tačiau dauguma narystės atneštų pokyčių buvo teigiami, ir jie palaipsniui Lietuvą artina prie atviros valstybės ir visuomenės. 

Mokslinis redaktorius dr. Klaudijus Maniokas. Straipsnių autoriai: Klaudijus Maniokas, Sabina Karmazinaitė, Darius Žeruolis, Vytautas Kuokštis, Ramūnas Vilpišauskas, Vitalis Nakrošis, Sabina Bankauskaitė-Grigaliūnienė, Liutauras Gudžinskas. 

Kažkas tokio labai tikro. Nepaklusnios sovietmečio visuomenės istorijos

2015
Kategorijos: Monografija

Knyga skirta įvairiai auditorijai - istorikams, literatams, menotyrininkams, sociologams, antropologams, filosofams, politologams, psichologams ir plačiajai visuomenei. Kiekvienas skaitytojas šioje knygoje ras jį dominantį pjūvį: vieni galbūt ieškos informacijos apie pogrindžio veikimo taktikas ar legendines sovietmečio nepaklususios visuomenės asmenybes, kuriems rūpės akistatos su sistema patirtys ar alternatyviosios minties filosofinės ištakos. Treti galbūt skaitys šią knygą kaip grožinę literatūrą, kurioje gausu ir dramatiškų išgyvenimų, trilerio vertų nuotykių, ir gilių pasaulėžiūrinių apmąstymų. 

Sudarytojai: Ainė Ramonaitė, Jūratė Kavaliauskaitė, Valdemaras Klumbys. 

Energy Security in the Baltic Sea Region: Regional Coordination and Management of Interdependencies

2015
Kategorijos: Monografija

Studijoje analizuojama, kaip pasikeitė strateginio saugumo situacija Baltijos jūros regione per pastarąjį dešimtmetį, ypač po 2004m. Europos Sąjungos plėtros, kuri paveikė politinį, institucinį ir reguliacinį kontekstą ir 2014 m. prasidėjusio ginkluoto konflikto Ukrainoje, kuris ir energetinį, ir bendrą saugumą padarė europinės politinės darbotvarkės prioritetu. Studijoje nagrinėjama, kaip regioninis energetinių išteklių pasiskirstymas ir energetikos politika prisidėjo prie energetinio saugumo pokyčių regione ir atskirose šalyse, kokius tikslus kėlė skirtingų šalių veikėjai ir kaip juos įgyvendino bendradarbiaudami tarpusavyje, ypatingą dėmesį Europos Sąjungos ir subregioninio (Šiaurės, Baltijos šalių) koordinavimo primonėms, kuriomis siekiama valdyti energetinę tarpusavio priklausomybę ir stiprinti energetinį saugumą. 

Autoriai: Jakub M. Godzimirski, Ramūnas Vilpišauskas, Romas Švedas. 

"Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004–2014 m."

2015
Kategorijos: Monografija

Kaip įmanoma kalbėti apie Lietuvos užsienio politiką 2004–2014 metais?

Tai pats bendriausias klausimas, į kurį ieškoma atsakymo šioje knygoje. Link jo judama keliant konkretesnius, iš pradžių paprastesnius: kokia buvo užsienio politika? Kokiomis sąlygomis ji vykdyta? Kokios diskusijos ją formavo?, – sudėtingesnius: kiek veiksmingos buvo pasirinktos strategijos? Kokiu mastu įmanoma formuoti norimus dvišalius santykius? Kokios strategijos ir kodėl veikia daugiašaliuose forumuose ir tarptautinėse institucijose? – ir teorinius: kaip įmanoma įvertinti užsienio politikos efektyvumą? Kaip Lietuvos atvejis gali prisidėti prie mažųjų valstybių studijų?

Sudarytoja doc. Dovilė Jakniūnaitė

Knygos turinys

Belarusian Regime Longevity: Happily Ever After..

2014
Kategorijos: Monografija

The end of Cold War raised optimistic beliefs that democracy begins to prevail at least in Europe if not worldwide. Francis Fukuyama even spoke of the End of History, having in mind, inter alia, that after all countries choose democracy as the only feasible political regime, the studies of transitology will get discarded to the archives of history. Unfortunately quite the opposite happened: it turned out that democracy can pave the ground for the return on non-democratic regimes. Belarus is the example of authoritarian rule not only not only regaining its strength, but what makes it even worse - creating or exploiting the existing situation both within and outside the country as a tool of consolidating power in hands of one man. This book will find its reader among those interested in political processes within Eastern Europe as well as those studying political transition not towards democracy but the opposite way. But most of all will this book be interesting to those in search of alternative answers and causality in analysis of political phenomena. 

Straipsnių autoriai: Jovita Pranevičiūtė-Neliupšienė, Tomas Janeliūnas, Laurynas Jonavičius, Vytis Jurkonis, Kristina Vaičiūnaitė, Zhanna Maksimiuk, Valentinas Beržiūnas, Tadas Pikčiūnas, Laurynas Kasčiūnas, Juljan Jachovič. 

"Istorijos politikos modeliai ir kryptys: Europos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politika"

2014
Kategorijos: Monografija

Knygoje nagrinėjamos Europos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politikos, siekiant išskirti pagrindinius šių keturių politinių darinių istorijos politikos veikėjus, priemones ir dominuojančius istorinius naratyvus. Keliami klausimai, kiek nuosekli ar, priešingai, fragmentuota yra kaimyninių valstybių istorijos politika, kokiems interesams ji pajungta ir kokie yra atraminiai dominuojančio pasakojimo apie praeitį taškai.

 

Straipsnius parašė: Liutauras Gūdžinskas, Raimundas Lopata, Inga Vinogradnaitė, Justinas Dementavičius.

"Savi ir svetimi olimpai: ekranizacijos tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos"

2014
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Natalija Arlauskaitė
Monografija nagrinėja klasikos ekranizacijas skirtingose kino tradicijose ir sąlygas, kuriomis filmo suvokimas vyksta ekranizacijos režimu arba jį blokuoja. Taip pat – literatūros ir kino hierarchijų formavimąsi ir pertvarkymą kine nuo nebyliųjų filmų iki postmodernistinių, nuo melodramų ir siaubo filmų iki nežanrinių autorinių. Knygoje analizuojami Akiros Kurosawos, Peterio Greenaway’aus, Billo Morrisono, Clarence’o Browno, Josefo von Sternbergo, Vsevolodo Pudovkino, Romano Kačianovo, Mario Bavos, Teuvo Tulio ir kitų režisierių filmai. Ji skirta visiems ir visoms, kas domisi kino, literatūros, kultūros ir vizualumo studijomis.