Publikacijos

Filtrai

Muslim Missionary Activities. Between Religion and Politics. The multiple Nature of the Islamic da'wa

2007
Kategorijos: Monografija

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Knygoje nagrinėjama Musulmonų misionieriška veikla tarp religijos ir politikos (daugialypė islamiškosios davos prigimtis). Islamo plitimo ir įsitvirtinimo pasaulyje (taip pat susiskaldymo į tarpusavyje besivaidijusias šakas ir atšakas) istorijos studijos nebūtų visavertės be visapusiškos musulmonų misionieriškos veiklos (to, ką jie patys įvardija dava) analizės. Perdavą labiau nei kitomis priemonėmis musulmonai paskleidė islamą toli už jo gimtinės Chidžazo (dab. Saudo Arabija) – centrinėje Afrikoje, Pietų ir Pietryčių Azijoje (ypač Majalų archipelage) islamas įsitvirtino ne dėl karinių žygių ir užkariavimų, o dėl musulmonų praktinio savo tikėjimo išgyvenimo nemusulmonų akivaizdoje ir įtaigavimo (misionieriškos veiklos).

Lietuvos užsienio politikos rytų kryptis: santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva

2007
Kategorijos: Monografija

Vilniaus universiteto leidykla, 2007

Europos Sąjungos ir NATO plėtra Baltijos jūros regione ir tiesioginio priartėjimo prie Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) valstybių - Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos - procesas nagrinėti daugelyje monografijų ir straipsnių. Paprastai  tokio pobūdžio darbuose keliami arba specifiniai klausimai, susiję su konkrečiais šių organizacijų plėtros padariniais valstybėms kaimynėms, arba globalios problemos (hipotetiniai svarstymai, kokie galimi tolesnio euroatlantinių institucijų ir šių valstybių bendradarbiavimao scenarijai, koks galimas vieno ar kito scenarijaus įgyvendinimo poveikis Baltijos jūros regiono ir Europos saugumui). Pažymėtina, kad šiame akademiniame diskurse aktyviai dalyvavo ir Lietuvos mokslininkai. Kita vertus, iki šiol pasigendama konceptualaus tyrimo, kuriame būtų visapusiškai įvertintos Lietuvos -kaip ES ir NATO narės -užsienio politikos Rytų kryptimi perspektyvos.

Tokio tyrimo poreikį rodo pastaruoju metu suintensyvėję akademiniai ir politiniai debatai tiek dėl Lietuvos vietos ir statuso NATO ir ES, tiek dėl šalies užsienio politikos tikslų ir uždavinių.

How deep is your love? The Baltic brotherhood re-examined

2007
Kategorijos: Monografija

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Knyga išleista vykdant Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto administracinių ir ekspertinių gebėjimų ugdymo programą, Lietuvai rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungai.

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

2007
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Algimantas Jankauskas

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas pateikia enciklopediškai susistemintų žinių apie svarbiausias politikos mokslų šakas - politikos teoriją ir metodologiją, lyginamąją politiką, tarptautinius santykius, viešąją politiką ir administravimą; sunormina lietuviškąją politikos mokslų terminiją. Redaktorių kolegija į žodyną įtraukė svarbiausius ir dažniausiai vartojamus politikos mokslų terminus. Sudarant terminų vardyną naudotasi šaltinių sąraše nurodytomis enciklopedijomis, aiškinamaisiais žodynais, vadovėliais ir kita literatūra. Žodynas skiriamas studentams, politikams, mokslininkams, politiniu gyvenimu besidominčiai visuomenei.

Komunikacinis saugumas

2007
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Tomas Janeliūnas

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Šiuolaikiniame pasaulyje mums nuolat siūloma nepasitikėti tuo, ką matome, ką girdime ir kaip suvokiame savo aplinką. Save gerbiantis žmogus turėtų skeptiškai vertinti reklamą, nes, kaip aiškina reklamos specialistai, joje vaizduojamas produktas greičiausiai yra butaforinis. Ryšių su visuomene specialistas paaiškintų, kad politikas nebūtinai myli vaikus (o vaikai jo gal net bijo), todėl nuotrauką, kurioje politikas apsuptas vaikų, reikia suprasti tik kaip bandymą sukurti emociškai šilto žmogaus įvaizdį. Plačiajai publikai skiriami kino filmai neretai pateikia sukrečiančias istorijas apie tai, kad mūsų pasaulis gali būti tik kompiuterinės "matricos" siunčiamų nervinių signalų rezultatas, psichinės ligos sukurti vaizdiniai ar televizijos naujienų suformuotas įsivaizdavimas apie pasaulį, esantį už mūsų kiemo ribų. Intelektualesnei auditorijai skiriamos knygos aiškina, kad mus supa tik simuliakrai.

Vokietijos, Portugalijos ir Slovėnijos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungai lyginamoji analizė

2007
Kategorijos: Monografija

Vilniaus universiteto leidykla, 2007

Studijoje lyginamas Slovėnijos, Vokietijos ir Portugalijos pasirengimas pirmininkauti Europos Sąjungai. Šių šalių pirmininkavimo patirtis yra analizuojama neatsitiktinai – būtentjos pirmą kartą pradėjo pirmininkavimo ES trijų valstybių narių grupėmis praktiką – vadinamąjį pirmininkaujančių šalių Trejeto (Trio) modelį.

Problemos apibrėžimas politikos analizėje

2007
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Žilvinas Martinaitis

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Ši mokymo priemonė yra skirta politikos analizės naujokams. Taigi pirmiausiai ji pravers aukštųjų mokyklų studentams, kurie siekia perprasti politikos analizės meną ir amatą. Taip pat tikimasi, kad jibus naudinga pradedantiems politikos analizę praktikams: valstybės tarnautojams, tyrimų centrų ir panašių nevyriausybinių organizacijų darbuotojams. Tai specifinė auditorija, todėl, prieš pradedant išsamiai nagrinėti problemos apibrėžties problemas, iš pradžių, pirmojoje dalyje, trumpai pristatoma politikos analizė: kas tai yra, kur yra viešosios politikos ribos, kokiais etapais atliekama politikos analizė ir kurie kriterijai apibūdina gerą politikos analizės tyrimą.

Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis

2006
Kategorijos: Monografija

Ar stipri Lietuvos pilietinė visuomenė, ar ji nori ir geba dalyvauti valstybės valdyme, kontroliuoti politinę valdžią? Ar Lietuvoje esama viešosios erdvės, kurioje būtų ugdomi piliečių gebėjimai mąstyti politiškai? Ar pakankamai tvirtos pilietinės vertybės, būtinos tam, kad visuomenė gebėtų veikti bendrojo gėrio labui? Tai klausimai, į kuriuos ieško atsakymų Pilietinės visuomenės instituto ekspertės – monografijos „Neatrasta galia“ autorės, pasitelkdamos gausius tyrimų duomenis. Knygoje analizuojama pilietinės visuomenės būklė Lietuvoje, atskleidžiamos kliūtys, trukdančios jos raidai, parodoma, kokių neatrastų pilietinių galių dar turi lietuvių visuomenė. Knyga skirta ne tik mokslininkams, studentams, bet ir pilietinių organizacijų nariams, politikams, mokytojams, visiems Lietuvos piliečiams, kuriems rūpi savarankiškos visuomenės raida.


Autorės – Pilietinės Visuomenės Instituto ekspertės R. Žiliukaitė, A. Ramonaitė, L. Nevinskaitė, V. Beresnevičiūtė ir I. Vinogradnaitė – knygą rašė atlikto tyrimo pagrindu.