COST veikla „Vietos viešojo sektoriaus reformos: tarptautinis palyginimas“ (2013-2017)

Projekto vadovas Prof. Vitalis Nakrošis
Projekto trukmė 2013–2017
Finansuotojas COST
Projekto aprašymas

COST S1207 veiklos tikslas – sujunti ir integruoti fragmentuotas Europos mokslinių tyrimų veiklas ir žinių bazes apie viešojo sektoriaus reformas vietos lygmeniu, siekiant inovatyviai stiprinti konceptualius pagrindus ir griežtus metodus. Tai skatins viešajai politikai aktualių žinių ir praktinių įžvalgų dėl administracinės modernizacijos kūrimą iš daugelio šalių lyginamosios perspektyvos.
Veiklos uždaviniai:
– stiprinti tarpkryptinius, daugiametodinius mokslinius tyrimus Europoje novatorišku būdu;
– plėtoti įrodymais grįstą sprendimų priėmimą ir žinių naudojimą tarp Europos praktikų;
– skatinti naujus tyrėjus tinkle, kuris yra subalansuotas lyties atžvilgiu.
ES 2020 strategijos įgyvendinimas apima viešojo sektoriaus reformos klausimus, kurių
formulavimas ir įgyvendinimas nagrinėjamas konvergencijos bei nacionalinių reformų programose ir jų ataskaitose. Dėl finansų krizės ypač daug dėmesio teikiama viešojo
sektoriaus efektyvumui ir rezultatyvumui, kurie gali prisidėti prie daugelyje ES valstybių
narių vykdomos fiskalinės konsolidacijos. Vietos lygmeniu ES valstybių narių savivaldybės
vienu metu susiduria su skirtingais vietos viešojo sektoriaus reformų iššūkiais, kurie apima ne tik didesnį veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą, bet ir aktyvesnį bendruomenių dalyvavimą.
VU TSPMI tyrėjai prisidės prie šių planuojamų COST veiklos rezultatų:
- Tiesioginiai: COST veiklos metu bus atliktas platus viešojo sektoriaus reformos įvertinimas, kuris leis aptarti ir klasifikuoti specifines vietos viešojo sektoriaus iniciatyvas, taip pat apsikeisti metodikomis, atkartoti patikrintas metodikas ir pasidalinti pokyčių bei „kaitos žemėlapio“ priemonėmis, kad būtų atlikti lyginamieji tyrimai;
- Būsimi: COST veikla patobulins koncepcinius lyginamojo viešojo administravimo pagrindus, griežtu metodu taikyma šiose studijose. Veiklos metu bus atrinktos viešojo administravimo inciatyvos, kurios yra potencialiai perkeliamos į kitas šalis ir vietos savivaldos administravimo sistemas.

Pagal II darbo grupės planą TSPMI tyrėjai pradėjo rengti apžvalginę ataskaitą apie veiklos valdymo ir naujosios viešosios tarnybos strategijos reformas Lietuvoje centriniu ir vietos lygmeniu 1990-2013 m. laikotarpiu, kurioje bus pateikta informacija apie šių reformų tendencijas ir iniciatyvas, pagrindinius informacijos ir duomenų šaltinius. Pagal IV darbo grupės planą TSPMI  tyrėjai pradėjo rengti apžvalginę ataskaitą apie svarbiausias demokratinio atsinaujinimo formas Lietuvos savivaldoje po 2000 metų.

Projekto dalyviai iš TSPMI prof. Vitalis Nakrošis, dr. Egidijus Barcevičius
Dalyvaujančios institucijos TSPMI

Lietuvos atstovų veiklų valdymo komitetuose posėdžių ataskaitas galite rasti čia.