Pagal datą

Naujienos

Dėl rinkimų į VU Tarybos narių vietas

TSPMI

Vilniaus universiteto Senatas vasario 21 dienos nutarimu Nr. S-2017-2-3 inicijavo:

a) pakartotinius Vilniaus universiteto tarybos išorinio nario – ne Universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtros interesų sričiai, rinkimus. 

b) Rinkimus į Tarybos vidinio nario, atstovaujančio socialinių mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai, vietą.

Tarybos nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Senato patvirtinto Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) nuostatomis.

Vadovaujantis Aprašu, teisę kelti kandidatus ir balsuoti rinkimuose į Tarybos narius turi kiekvienas Universiteto akademinės bendruomenės narys, atitinkantis Statuto 12 str. 4 d. reikalavimus ir įtrauktas į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą rinkėjų sąrašą. Keliami kandidatai be kita ko turi atitikti ir Aprašo 14 bei 15 p. reikalavimus. Kandidatai į Tarybos nario vietą gali būti keliami iki 2017 m. kovo 22 d. pateikiant raštu padalinio rinkimų komisijai prašymą.

Be to, į Tarybos narius keliamas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kėlimo termino pabaigos (t.y. iki 2017 m. kovo 27 d.) privalo pateikti Padalinio rinkimų komisijai:

- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos formos kandidato į Tarybos narius duomenų anketą (pridedama);

- Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos formos sutikimą kandidatuoti į Tarybos narius (pridedami: išorinio VU Tarybos nario sutikimas kandidatuoti, vidinio VU Tarybos nario sutikimas kandidatuoti);

- kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (Aprašo priedas).

VU TSPMI rinkimų komisiją sudaro: Inga Vinogradnaitė (pirmininkė), Indrė Jovaišytė ir Vygantė Mizgerytė. Dokumentus komisijai prašome pateikti adresu Vokiečių 10, 207 kab.

Rinkimai padaliniuose vyks šių metų balandžio 25-26 dienomis. Išankstinis balsavimas vyks balandžio 18-19 dienomis. Jame gali dalyvauti tik asmenys dėl svarbių priežasčių negalėsiantys balsuoti pagrindinio balsavimo metu (pvz., iš anksto suplanuota komandiruotė ar atostogos).