Priėmimo tvarka

Papildomo priėmimo į VU Politikos mokslų doktorantūrą tvarka 2017 metais

1. KONKURSINIO BALO SANDARA

Stojimo į politikos mokslų doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:

  Vertinimo kriterijus

Svertinis koeficientas

Mokslinio projekto vertinimas

0,6

Magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis

0,2

Mokslo darbai

0,2

Vertinant mokslinį projektą vertinamas jo tikslų aiškumas ir susietumas su doktorantūros temos problematika, naujumas ir numatomų tyrimo metodų pagrįstumas. Jei teikiamas projektas nėra susietas su išskirtomis doktorantūros studijų temomis, taip pat yra vertinamas formuluojamos tyrimo problemos aktualumas ir originalumas.Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje - papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, SMD renginiuose, dalyvavo ekspedicijose ir pan.Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: 1. magistro (baigiamojo) darbo įvertinimas; 2. magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia:

1. magistro (baigiamojo) darbo įvertinimas;

2. magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas. 

2. REIKALAVIMAI MOKSLINIAM PROJEKTUI

Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas. Moksliniame projekte turi būti: 

1. glaustai suformuluota ketinama tyrinėti mokslinė problema, jos aktualumas;

2. parengta atliktų tyrinėjimų, susijusių su šia problematika, apžvalga ir įvertintas planuojamo atlikti tyrimo naujumas; 

3. aiškiai suformuluoti darbo tikslas ir uždaviniai (rekomenduojama juos formuluoti klausimo forma), pateiktos (jei reikalingos) tyrimo hipotezės;

4. nurodyti tyrimo metodai; 

5. pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų). 

Mokslinio projekto apimtis - apie pusė autorinio lanko (20 000 spaudos ženklų arba 10-12 numeruotų lapų). Tekstas spausdinamas vienoje A4 formato lapo pusėje 1.5 intervalu 12 dydžio; 

Lietuvos Respublikos piliečiai, stojantys į doktorantūrą, mokslinį projektą turi pateikti lietuvių kalba. Norintys pateikti projektą užsienio kalba, turi pateikti tokį sprendimą pagrindžiančią argumentaciją, kodėl buvo būtina ir reikalinga projektą rengti užsienio kalba.

Privalomi mokslinio projekto priedai: 

Privalomas mokslinio projekto priedas - motyvacinis laiškas, kuriame stojantysis pateikia stojimo į doktorantūrą motyvaciją, glaustai pristato savo dalyvavimą mokslinėje veikloje ir turimą įdirbį, akademinės ar kitos profesinės karjeros planus.

Be to, bent vienoje iš dviejų rekomendacijų, kurios turi būti pateikiamos kartu su kitais dokumentais konkursui turi būti ir rekomenduojančiojo mokslininko (temos konsultanto) atsiliepimas apie stojančiojo teikiamą mokslinį projektą. 

3. PRIĖMIMO VYKDYMAS

Prašymai leisti dalyvauti konkurse ir reikalingi dokumentai pateikiami internetu nuo rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 11 d. 24:00 val

Informaciją apie priėmimo į VU doktorantūros programas vykdymą ir dokumentų pateikimo terminus žr. čia.  

Smulkesnė informacija teikiama Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje (Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, Vilnius, tel. 2687095, 2687094, 2687093) ar el. paštu drs@cr.vu.lt  

Moksliniai projektai ( SVARBU: popierinis ir elektroninis projekto ir motyvacinio laiško variantas) bus priimami darbo valandomis nuo rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 11 d. 16 val. VU TSPMI, Vokiečių g. 10, 205 kab. Atrankos pokalbis vyks rugsėjo 15 d. 13 val. VU TSPMI (Vokiečių g. 10), 119 kab.


***

2017-08-28 Doktorantūros komitete (protokolas Nr. DK-2017-08) patvirtinta tokia VU TSPMI Politikos mokslų krypties mokslo doktorantūros disertacijų tematika 2017 m. papildomam priėmimui:

1. Medijų politika (po)sovietmečiu: veikėjai, kontrolės mechanizmai ir subversijos strategijos // (Post)Soviet media politics: actors, control mechanism and subversive strategies (konsultuojanti mokslininkė/vadovė dr. Natalija Arlauskaitė)

2. Valiutos kursų politinė ekonomija: neištirti instituciniai aspektai // Political economy of exchange rates: unexplored institutional aspects  (konsultuojantis mokslininkas/vadovas dr. Vytautas Kuokštis)

3. Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje ir kitose VRE šalyse // Human capital in Lithuania and other countries of Central Eastern Europe (konsultuojantis mokslininkas/vadovas dr. Žilvinas Martinaitis)

4. Europos tapatybė ir naujieji nacionalizmai: naratyvai, konfliktai, ribos ir sąveikos // European identity and new nationalisms: narratives, conflicts, limitations and interactions (konsultuojanti mokslininkė/vadovė dr. Nerija Putinaitė)

5. Rusijos režimo (ne)transformacijos aiškinimas // Explanation of (non)transformation of Russian regime (konsultuojantis mokslininkas/vadovas dr. Ramūnas Vilpišauskas)

6. Šiuolaikinės politikos problemos // Problems of contemporary politics (konsultuojantys mokslininkai: dr. Tomas Janeliūnas, dr. (HP) Alvydas Jokubaitis, dr. (HP) Gediminas Vitkus)