Studijų programa

Apie

Politikos mokslų doktorantūra - tai aukščiausia politikos mokslų studijų pakopa, kuria rengiami politikos mokslų daktarai, plėtojami politikos mokslai Lietuvoje. Politikos mokslų doktorantūra apima: doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą.

Politikos mokslų doktorantūros studijos vykdomos pagal TSPMI Tarybos ir VU Rektoriaus patvirtintą studijų programą.

Politikos mokslų doktorantūros studijų metu organizuojamas TSPMI doktorantų kolokviumas, reguliariai veikiantis visų etapų metu.

Doktorantas studijuoja ne mažiau nei tris dalykus. Studijuojami dalykai skirstomi į privalomuosius (2) ir pasirenkamus (1).

Privalomi dalykai:
1. Politikos mokslų metodologija
2. Politikos mokslų teorijos

Trečiasis studijuojamas dalykas pasirenkamas atsižvelgiant į doktoranto disertacijos temą iš:

Kaip vyksta mokymosi procesas?

Studijuojamų dalykų apimtis - nemažiau kaip 30 kreditų. Doktorantas studijuoja savarankiškai ir už dalyką atsiskaito pagal dalykų apraše nurodytą tvarką.

Doktorantas aktyviai dalyvauja TSPMI mokslinėje veikloje. Doktorantas žurnale "Politologija” ar kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose privalo paskelbti: ne mažiau kaip du mokslinius straipsnius disertacijos tema; ne mažiau kaip 2 recenzijas studijuojamų dalykų ir rengiamos disertacijos tematika; aktyviai dalyvauti TSPMI ir LPA metinėse konferencijose, tarptautinėse programose bei vasaros stovyklose. Doktorantas reguliariai dalyvauja doktorantų kolokviume.

Doktorantas dalyvauja TSPMI pedagoginėje veikloje. Pedagoginio darbo krūvį sudaro pratybos ir seminarai politikos mokslų bakalauro programos (I-III kurso) studentams, jų rašto darbų skaitymas ir vertinimas, taip pat dalyvavimas bakalaurinio darbo koliokviume bei baigiamųjų darbų recenzavimas. Už atliktą pedagoginį darbą doktorantas atsiskaito darbo vadovui ir atitinkamo kurso profesoriui/docentui.